روش شناسی سیستم های نرم (SSM)؛ ابزاری برای ساده‌سازی مسئله

روش شناسی سیستم های نرم (SSM)؛ ابزاری برای ساده‌ سازی مسئله

برخی از ابزار‌های حل مسئله می‌توانند یک مسئله‌ی واقعا پیچیده و آشفته را، بسیار ساده کنند. در مواردی که عوامل زیادی در مسئله دخیل هستند و دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد،

نمایش نوشته های بیشتر