چگونه با استفاده از تکنیک‌های پیوند و داستان اطلاعات را بهتر حفظ کنیم؟

چگونه با استفاده از تکنیک‌های پیوند و داستان اطلاعات را بهتر حفظ کنیم؟

یکی از ساده‌ترین تکنیک‌های به یادآوری اطلاعات، روش پیوند است. در این روش ابتدا باید فهرست مواردی را که می‌خواهید به خاطر بسپارید، تهیه کنید و سپس بین عناصر آن

نمایش نوشته های بیشتر